top of page

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Verkoper

Create a bra / Jonckers Myriam

Createabra@gmail.com

GSM: 0499754785

Website: www.createabra.be

BTW: BE0740.736.639

Overeenkomst en toepasselijkheid

Indien u bij Create a bra bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopsvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Als u hierover vragen heeft dan kan u contact opnemen met ons: createabra@gmail.com

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die itegraal deel uitmaken van de overeenkomst.

Prijzen en betalingen

Prijzen van goederen worden aangegeven in euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De consument betaald de prijs bij het plaatsen van de bestelling. De verzending zal pas gebeuren als de wij de betaling hebben ontvangen. 

De consument verricht zijn betalingen door middel van wix payment, klarna, ideal, bankcontact of via overschrijving.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Gebeurt de betaling na die termijn, dan vervalt de bestelling automatisch.

Betalingen

Ons aanbod

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als Create a bra gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. De mogelijkheid bestaat dat kleuren lichtjes verschillend kunnen overkomen van pc-scherm tot pc-scherm. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder: de levering, prijs en betalingen, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst. 

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het is niet toegestaan van het product uit te proberen of uit de originele verpakking te halen. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

De goederen worden op risico en kosten van de consument teruggestuurd naar Create a bra, Korenbloemstraat 14, 3660 Oudsbergen .

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij contact met ons op te nemen via contact. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen.

In geval van een herroeping ontvangt u de betaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat wij de goederen  in ontvangst hebben genomen. Betalingen gebeuren via overschrijving op uw bankrekening.

Uitsluiting herroepingsrecht

De consument kan zich niet beroepen op zijn of haar herroepingsrecht indien:

De geleverde producten gebruik zijn.

De geleverde producten op maat werden gemaakt naar aanwijzing van de consument.

De geleverde producten onvolledig, bevuild of kapot zijn.

De geleverde producten niet in de originele verpakking bevinden.

Bij overmatig terug zenden van bestellingen door de consument behoudt Create a bra zich het recht om toekomstige bestellingen te weigeren.

Klachten en garantie

Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten op straffe van verval schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na levering. Elk gebrek wat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de consument zelf of door derden) vallen niet onder garantie.

Overmacht

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenis omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Create a bra worden beheerst door enkel het Belgisch recht.

De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Bestellingen van goederen worden zorgvuldig verpakt en via B-post voor Belgie en post-nl voor Nederland en Duitseland verzonden.

De consument kiest ervoor de goederen te laten leveren op het adres dat is opgegeven tijden het bestelproces.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Producten worden enkel geleverd aan landen waarvoor de website de levering toestaat.

De bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in iedere geval binnen een periode van 30 kalenderdagen. Dit vanaf de datum van ontvangst van de e-mail bevestiging.

Create a bra levert alleen wanneer de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Indien het niet mogelijk is om de goederen binnen aangegeven periode te leveren dient Create a bra de koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Create a  bra is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, vertragingen door B-post of verlies tijdens de verzending.

Onze pakketten zijn volgbaar via het trackingsgegevens. 

Afhalen

U kan ook kiezen voor afhalen

Dit is enkel na afspraak in Opglabbeek -Oudsbergen

Na bestelling en afspraak krijgt u het adres voor afhaling.

bottom of page